top of page
Lógó ferhyrnt með texta JPG.jpg

Islandzkie Stowarzyszenie Ludowe, id. 420169-6209, do domu przy Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík (zwanego dalej „ASÍ”) i BSRB, id. 440169-0159, adres Grettisgatu 89, 105 Reykjavík, (zwani dalej łącznie „członkami”) uzgadniają, co następuje:

UMOWA I ZGODA INSTYTUCJI

VÁRDA – INSTYTUT BADAŃ RYNKU PRACY

1. WSTĘP

1. 1 Strony doszły do porozumienia w sprawie realizacji wspólnego projektu, którego naczelną zasadą jest promocja badań i nauczania w zakresie rynku pracy, spraw społecznych i gospodarczych, por. art. porozumienie z dnia 14 października 2019 r. Wspólnymi celami organizacji są rozwój wiedzy o warunkach życia, budowanie pomostów między środowiskiem akademickim, światem nauki i ruchem pracowniczym, a także zachęcanie do niezależnych badań, które mają znaczenie dla pracowników. Umowa założycielska oraz niniejszy regulamin mają na celu uszczegółowienie współpracy stron, określenie ich praw i obowiązków oraz określenie sposobu realizacji współpracy.

1.2 Współpraca stron na podstawie niniejszej umowy nie będzie miała charakteru finansowego, a nadwyżka operacyjna nie będzie przekazywana założycielom ani innym podmiotom zaangażowanym w spółkę. Nadwyżka operacyjna zostanie wykorzystana wyłącznie na przyszłe projekty spółki. Projekt jest finansowany ze składek członkowskich jego założycieli, tj. ASÍ i BSRB oraz w zależności od okoliczności ze składek członkowskich kolejnych partii, które w przyszłości przystąpią do stowarzyszenia.

 

2. FUNDATORZY, SKŁADKI FUNDACJI I INNE WPŁATY

2.1 Założycielami firmy są Islandzkie Stowarzyszenie Ludowe (ASÍ), id. 420169-6209, do domu przy Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík i BSRB, id. 440169-0159, do domu przy Grettisgatu 89, 105 Reykjavík.

2.2 Wkład założycielski każdego założyciela wynosi ISK. 1 000 000 lub łącznie ISK. 2 000 000 NOK.

2.3 Rada dyrektorów spółki może zatwierdzić członkostwo większej liczby podmiotów w spółce z dodatkowymi wkładami, przy czym wymagana jest do tego zgoda wszystkich członków zarządu, por. postanowienia art. 4  

2.4 Co do zasady stowarzyszenie będzie finansowane ze składek członkowskich członków-założycieli oraz, w zależności od okoliczności, innych członków stowarzyszenia, darowizn od założycieli, dotacji, 136bad5cf58d_  dochody z reklam lub , w zależności od przypadku, inne darowizny.

3. CELE

3.1 Celem stowarzyszenia jest promocja i tworzenie platformy badawczej i dydaktycznej w zakresie rynku pracy, spraw społecznych i gospodarczych. Ma więc na celu rozwój wiedzy o warunkach życia i jest ważnym elementem realizacji polityki całego związku zawodowego, a tym samym stworzeniem podstaw do rozwoju dyskusji o poprawie warunków. Poprzez edukację i publikację materiałów wzmacniane są organizacje pracownicze i ich potencjał wpływania na warunki i warunki życia pracowników. Rolą i celem jest zatem przede wszystkim:

     (a)   (a )_cc781905-5cde-3194-bb3b-186_badcf5 sprawy społeczne i gospodarcze.

 

Krajowi i międzynarodowi badacze uczestniczący we współpracy

 

     (c)   Skapa rannsóknaaðstöðu fyrir niezależni naukowcy i młodzi badacze, którym zależy

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   projekty prowadzone przez organizację.

 

     (d)   Veita nemendum í badania obiektów badawczych i sprzętu do działań badawczych i zapewnienia studentom

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ szkolenie i doświadczenie w metodach naukowych dając im możliwość pracy

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ prace badawcze w ramach wspólnego projektu, gdy tylko jest to możliwe.

 

     (e)   Að veita fræðilega porady i informacje.

 

     (f)    Að standa w celu publikacji materiałów, zbierania i udostępniania badań innych osób na ten temat

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ rzeczy

 

     (g)   Að standa fyrir rozpowszechnianie wiedzy poprzez badania, kursy, wykłady, konferencje i

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ seminaria

 

     (h)   Að sinna öðrum projekty z zakresu badań rynku pracy zgodnie z każdorazową decyzją zarządu

4. ŁAD KORPORACYJNY

 

4.1 Zarząd mianuje jednorazowo pięciu głównych członków na okres dwóch lat. Dwóch członków zarządu pochodzi z ASÍ, dwóch z BSRB i jeden ekspert ds. badań w dziale badań firmy, który jest mianowany zgodnie z umową między ASÍ a BSRB.

4.2 Stosunek płci w zarządzie musi być jak najbardziej równy. Sam zarząd dzieli zadania, ale musi być wybrany przynajmniej sekretarz, który musi być jednocześnie wiceprezesem i skarbnikiem.

4.3 Zarząd podejmuje strategiczne decyzje dla firmy i realizuje jej cele. Zarząd zarządza finansami spółki i odpowiada za nie przed zarządem centralnym ASÍ oraz zarządem BSRB. Zarząd decyduje w sprawach budzących wątpliwości, które mogą powstać w związku z wewnętrznymi operacjami spółki.

4.4 Zarząd może upoważniać osoby i grupy badawcze do pracy nad projektami organizowanymi przez stowarzyszenie. Zarząd musi sporządzić budżet na początku każdego roku.

4.5 Podpisy większości członków zarządu są wiążące dla spółki. Pełnomocnictwa w imieniu spółki może udzielić zarząd.

4.6 Posiedzenia Zarządu muszą być zwołane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Przewodniczący zwołuje posiedzenie zarządu na życzenie członka zarządu lub jego kierownika. Porządek obrad musi być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.

4.7 Posiedzenia Zarządu są legalne, jeżeli uczestniczy w nich większość członków Zarządu. Jednak ważnej decyzji nie można podejmować bez możliwości przedyskutowania sprawy przez wszystkich członków zarządu, jeśli to w ogóle możliwe. O rozpatrzeniu spraw decyduje siła głosów.

4.8 Posiedzenia zarządu są protokołowane, a obecni członkowie zarządu muszą potwierdzić protokoły własnoręcznymi podpisami.

4.9 Zarząd uchwala regulamin, który bardziej szczegółowo określa sposób wykonywania jego obowiązków.

5. DYREKTOR WYKONAWCZY

5.1 Zarząd powołuje kierownika, który jest kuratorem spółki. Rolą i odpowiedzialnością kierownika jest:

     (a)_cc781905-5cde-3194-bb3b-5 dbanie o codzienne operacje firmy

 

     (b)   (b )_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5865 firmy,

 

     (c)_cc781905-5cde-3194-bb3b

 

     (d)_cc781905-5cde-3194-bb3b patrz dyrektor relacji z zarządem.

 

5.2 Dyrektor zarządzający co roku przedstawia propozycje planu pracy i budżetu do zatwierdzenia przez zarząd, najpierw na początku okresu obowiązywania umowy, a następnie przed końcem listopada każdego roku na kolejny rok.

5.3 W innych przypadkach rola i odpowiedzialność dyrektora zarządzającego są w stosownych przypadkach konsultowane z zarządem. Zarząd wysyła kierownikowi pismo określające jego obszar pracy.

5.4 Zanim dyrektor zarządzający podejmie ważne decyzje dotyczące działalności firmy, musi poruszyć kwestie na poziomie zarządu. Za ważne decyzje uważa się decyzje, które wymagają znacznych nakładów finansowych w stosunku do zakresu działalności firmy lub są w jakiś sposób nietypowe z punktu widzenia celu działalności firmy.

6. PLAN FINANSOWY I OPERACYJNY

 

6.1 Zarząd spółki przedkłada plany finansowe i operacyjne do zatwierdzenia zarządowi centralnemu ASÍ i zarządowi BSRB co najmniej raz w roku.

6.2 Firma nie zaciąga zobowiązań, chyba że w danym momencie w funduszu znajdują się środki finansowe, które firma posiada.

6.3 Zarząd dokonuje wyboru biegłego rewidenta lub firmy księgowej do badania ksiąg rachunkowych spółki za każdy rok obrotowy. Rok obrotowy i rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rada musi zakończyć przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przedłożyć je audytorom nie później niż do 31 sierpnia każdego roku. Audytorzy nie mogą być wybierani spośród dyrektorów lub pracowników spółki.

7. UJAWNIANIE INFORMACJI

7.1 Firma w sposób jasny komunikuje swoją wizję, strategię i wyniki na stronie internetowej iw mediach społecznościowych, a także w mediach, na konferencjach i spotkaniach, jeśli to konieczne.

7.2 Umawiające się strony zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich wyników projektu w trakcie trwania danego projektu i do czasu upublicznienia wyników przez firmę.

7.3 Należy dołożyć starań, aby zbadać możliwość ochrony własności intelektualnej, zanim wyniki zostaną omówione, opublikowane lub zaprezentowane publicznie. Strony uzgadniają sposób postępowania i własności własności intelektualnej utworzonej w ramach projektu. Jeżeli wyniki projektu badawczego skutkują wynalazkiem posiadającym zdolność patentową, stosuje się przepisy ustawy nr. 72/2004, w sprawie wynalazków pracowniczych.

8. WALNE ZGROMADZENIE

8.1 Walne zgromadzenie odbywa się przed końcem maja każdego roku i jest zwoływane przez zarząd z odpowiednim wyprzedzeniem. Na walnym zgromadzeniu prezes ASÍ i przewodniczący BSRB głosują za swoim stowarzyszeniem, ale prawo do zasiadania na walnym zgromadzeniu ma prawo zasiadania na walnym zgromadzeniu głównego i zastępców członków zarządu centralnego ASÍ oraz zarząd BSRB wraz z zarządem wspólnego projektu. Zarząd projektu jest upoważniony do zapraszania innych osób na walne zgromadzenie spółki w charakterze przedstawicieli publiczności. Obserwatorzy mają wolność słowa i prawo do składania wniosków.

8.2 Zawiadomienia o spotkaniach będą wysyłane do głównych i zastępców członków zarządu centralnego ASÍ oraz głównych i zastępców członków zarządu BSRB. Za wystarczające uznaje się elektroniczne zaproszenie na spotkanie.

8.3 Na walnym zgromadzeniu należy omówić następujące kwestie:

 

i

 

     (b) Przedłożony raport zarządu

 

Przesłano fakturę

 

     (d) Wybór Zarządu

 

     (e) Wybór audytorów

 

      Inne problemy

9. CESJA I MODYFIKACJE

9.1 Strony niniejszej umowy nie mogą przenosić swojego udziału w spółce, swoich praw lub obowiązków wynikających z tych umów w całości lub w części, chyba że za uprzednią pisemną zgodą wszystkich stron.

9.2 Jeżeli jedna ze stron wyrazi zgodę na takie przeniesienie przez drugą stronę, należy zapewnić, aby osoba przejmująca tę rolę czerpała korzyści i przejmowała wszystkie obowiązki i prawa, które zbywający stworzył lub nabył w stosunku do innych stron w celu umowy dotyczącej wykonania tej umowy oraz innych spraw związanych ze spółką.

9.3 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu muszą być sporządzone na piśmie i zatwierdzone przez wszystkich członków zarządu na dwóch posiedzeniach zarządu, które muszą odbyć się w odstępie co najmniej jednego tygodnia. Należy również uzyskać zgodę stron, które wniosły co najmniej 2/3 kapitału zakładowego lub wkładu, za którym głosuje się. Jednak aby zwiększyć zobowiązania stron wobec spółki, wymagana jest zgoda wszystkich.

10. ROZWIĄZANIE

10.1 Wnioski o likwidację i zastąpienie spółki traktuje się jako zmiany do niniejszego statutu. W przypadku zamknięcia spółki jej aktywa netto zostaną wykorzystane na projekty podobne do tych, o których mowa w art. 3. Po kolejnej decyzji zarządu.

11. SPORY, PRAWO I HISTORIA PRAWA

11.1 Niniejsza umowa podlega prawu islandzkiemu.

11.2 W przypadku powstania sporu pomiędzy stronami co do treści umowy lub realizacji jej poszczególnych postanowień, strony będą dążyć do rozwiązania sporu w drodze wzajemnego porozumienia. Jeśli nie można osiągnąć takiego porozumienia, każda ze stron ma prawo skierować spór do sądu, a sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Reykjavíku.

12. KOPIE PODPISÓW I UMÓW

 

12.1 Niniejsza umowa, która składa się z dwunastu (12) artykułów na pięciu (5) stronach, jest podpisana w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym dla każdej umawiającej się strony, a każdy egzemplarz musi być poświadczony jako oryginał. Niniejsza umowa jest podpisywana przez właściwych przedstawicieli stron, posiadających do tego pełne uprawnienia, w obecności dwóch świadków, prawidłowej daty i podpisów.

bottom of page