top of page
Lógó ferhyrnt með texta JPG.jpg
Zasady działania zarządu

Głównym celem zarządu jest zapewnienie, że organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów. Celem Värda jest promowanie badań i nauczania w dziedzinie rynku pracy, kwestii społecznych i ekonomicznych.  

 

artykuł 1

Ogólnie

Zasady te ustalane są na podstawie Värda – instytutu badania rynku pracy.

Zarząd stowarzyszenia ma najwyższą władzę Värda pomiędzy walnymi zgromadzeniami.

 

 

Artykuł 2

Zainteresowany związek

Członkowie zarządu i dyrektor wykonawczy muszą ujawnić wszelkie interesy, zarówno osobiste, jak i handlowe, które mogą spowodować dyskwalifikację na stanowiska ogólne lub indywidualne projekty.

 

Artykuł 3

Porządek rządzi

Zarząd Várda – instytutu badawczego rynku pracy składa się z pięciu głównych członków wybieranych na doroczne walne zgromadzenie na podstawie nominacji właścicieli, dwóch członków zarządu pochodzi z ASÍ, dwóch z BSRB i jeden ekspert ds. badań w dziedzinie badawczej instytutu, który jest mianowany zgodnie z umową ASÍ i BSRB. Stosunek płci musi być jak najbardziej równy.

 

Artykuł 3

Podział obowiązków w zarządzie

Na pierwszym posiedzeniu zarządu po walnym zgromadzeniu, na którym odbywają się wybory zarządu, zarząd dokonuje podziału zadań. Wybory odbywają się na urząd przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz jest jednocześnie wiceprezesem i skarbnikiem. Członkowie założyciele ASÍ i BSRB na przemian wyznaczają urząd przewodniczącego i urząd sekretarza.

 

Artykuł 4

Rola zarządu

Rada podejmuje strategiczne decyzje dla organizacji i realizuje jej cele. Podejmuje decyzje w sprawach nietypowych i ważnych.

Rada Dyrektorów ma najwyższą władzę w sprawach organizacji i decyduje w sprawach wątpliwych, które mogą powstać w związku z wewnętrznymi działaniami organizacji.

Zarząd sprawuje kontrolę finansową nad działalnością organizacji, tworzy budżety i kontroluje przestrzeganie ustalonych zasad dotyczących finansów. Nadzoruje również wyniki i metody pracy organizacji.

 

Członkowie Zarządu podejmują niezależne decyzje w każdej sprawie indywidualnie, kierując się interesem organizacji.

 

Rada powołuje dyrektora zarządzającego i ustala jego wynagrodzenie oraz nadzoruje jego pracę.

 

Artykuł 5

Obowiązki Zarządu

Członkowie Zarządu uczestniczą w zaplanowanych posiedzeniach, chyba że są w stanie to uniemożliwić. Nieobecności należy zgłaszać dyrektorowi wykonawczemu, który zwołuje posiedzenie w imieniu przewodniczącego. Praca zarządu odbywa się co do zasady na posiedzeniach zarządu, które muszą odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie zimowym. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

Przewodniczący ponosi główną odpowiedzialność za działalność rady. Ściśle współpracuje z kierownikiem. Odpowiedzialny za wprowadzanie nowych członków zarządu w prace zarządu i projekty organizacji. Prowadzi posiedzenia zarządu, dba o to, aby zarząd dysponował dokładnymi i jasnymi informacjami i danymi do wykonywania swoich zadań oraz aby zarząd i dyrektor zarządzający oceniali ich pracę i weryfikowali regulamin.

 

Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzenie i przechowywanie protokołów z posiedzeń. Jest także wiceprezesem i skarbnikiem.

 

Specjalista ds. badań służy fachowym doradztwem, pomocą przy projektowaniu badań i jest na wyciągnięcie ręki menedżera w kwestiach związanych z badaniami.

 

 

Artykuł 6

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządu

Dyrektorzy wybrani społecznie nie otrzymują osobnego wynagrodzenia za zasiadanie w zarządzie. Specjalista ds. badań otrzymuje wynagrodzenie za pracę w zarządzie, ponieważ nie może wykonywać pracy w ramach swojej głównej pracy, a zapewnia organizacji niezbędną wiedzę zawodową. Opłata jest ustalona na 40 000 ISK. miesięcznie, a kwota ta jest corocznie aktualizowana przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego po walnym zgromadzeniu.

 

Artykuł 7

Departament Dyrektora Wykonawczego

 

Dyrektor zarządzający zajmuje się codziennymi operacjami i jest odpowiedzialny za operacje finansowe organizacji. Dba o zgodne z prawem prowadzenie planów i księgowości oraz zapewnia audytorowi i zarządowi dostęp do wszystkich żądanych danych. Ma okres próbny w imieniu Värda i jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych organizacji w ramach bieżącej działalności, ale w przypadku znaczących zobowiązań poza tymi ramami wymagana jest zgoda zarządu.

Dyrektor zarządzający zwołuje posiedzenia zarządu iw porozumieniu z przewodniczącym przygotowuje ich porządek obrad. Posiedzenia Zarządu muszą odbywać się z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Porządek obrad musi być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu. Na każdym posiedzeniu zarządu dyrektor zarządzający składa sprawozdanie z głównych punktów działalności organizacji od ostatniego posiedzenia. Dyrektor zarządzający uczestniczy w posiedzeniach zarządu mając swobodę wypowiedzi i prawo do składania wniosków. Dyrektor wykonawczy sporządza protokoły w imieniu sekretarza i śledzi je.

Dyrektor zarządzający zajmuje się codzienną działalnością organizacji zgodnie z polityką i instrukcjami rady. Dba o to, aby członkowie zarządu otrzymywali szczegółowe informacje o wszystkim, co dotyczy organizacji. Dyrektor zarządzający musi zawsze postępować uczciwie i kierować się interesami organizacji. Siedziba zarządcy znajduje się w lokalu właściciela, który przez cały czas przewodniczy. Dyrektor wykonawczy może działać w imieniu organizacji.”

 

Zatwierdzony przez zarząd Värda 18 czerwca 2020 r.

bottom of page